[elsewhere: Paris, France] Love locks

Pont Neuf

20130822-203637.jpg